Fundacja " RÓWNE SZANSE"
została zarejestrowana 17. 10. 2002 r.
KRS: 0000135427
Celem Fundacji jest:
stworzenie możliwości równego rozwoju intelektualnego
i fizycznego każdego człowieka, niezależnie od jego wieku,
stanu majątkowego, stopnia pełnosprawności, pochodzenia.

Fundacja Równe Szanse prowadzi programy edukacyjne, aktywizacyjne, pomocowe i wspierające oraz profilaktykę  uzależnień.
Fundacja Równe Szanse istnieje od 13 lat. Zajmujemy się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzimy programy dla osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, wychodzących z uzależnień, zagrożonych przemocą domową,  niezaradnych życiowo, dla tych - którzy znaleźli się w kryzysie i potrzebują pomocy by wrócić do społeczeństwa. Opieką obejmujemy całe rodziny. W fundacji działają programy dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie w trudnej sytuacji, Klub Fotografii Osób Bezdomnych, Telewizja Internetowa Równe Szanse.  Realizujemy filmy edukacyjne i dokumentalne  dla TVP i innych odbiorców oraz dla naszej TV.  Wydajemy we współpracy z Bankiem Żywności paczki żywnościowe. Raz w roku organizujemy Festiwal Domów Pomocy Społecznej i Ogólnopolski Przegląd Piosenki Abstynenckiej.  W naszej organizacji można uzyskać bezpłatną pomoc pedagoga, psychologa ( grupy wsparcia i samopomocowe), prawnika. Organizujemy warsztaty plastyczne i fotograficzne, medialne, muzyczne. Fundusze na działalność pozyskujemy z dotacji Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od sponsorów.

Edukacja kulturalna

13  lat realizujemy programy w trakcie których organizowaliśmy warsztaty fotograficzne, filmowe, plastyczne, muzyczne  i wystawy fotografii oraz plastyczne, np.: w Śródmiejskim Forum Kultury, Teatrze Nowym, Ośrodku Kultury Górna przy ul Siedleckiej 1, wystawy plenerowe na ul. Piotrkowskiej „Czysty Świat” itp., Bałuckim Ośrodku Kultury,  na Festiwalu Filmowym Człowiek w Zagrożeniu.
Prowadzimy także programy wspierające, a także edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Ferie z Fotografia dotacja Wydział Edukacji UMŁ 2014 dla  dzieci. Wakacje Mali Artyści - wakacje dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscu zamieszkania dotacja Wydział Edukacji UMŁ 2014
Warsztaty fotograficzne i plastyczne w ramach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej – kat. XXIII - Świetlica Mali Artyści
Mali Artyści –  dotacje 2013,  2014,  2015  z  wydziału edukacji UMŁ.  W 2013 roku  współpracowaliśmy przy filmie Dzień z życia dla TV Religia – edukacja dzieci i młodzieży.
Fundacja przez 3 lata prowadziła program Moje Zycie Moje Wybory - wspierany przez Telefonie Cyfrowa ERA i Centrum Wolontariatu w Warszawie – aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży poprzez sztukę i fotografię, taniec.
2010 rok realizowaliśmy projekt edukacyjny dla TVP Łódź – edukacja ekologiczna dotowany z WFOS i GW. 40 odcinków programu telewizyjnego.
W 2013 roku - film edukacyjny Śladami Czterech Kultur - edukacja dzieci i młodzieży, film realizowany przez dzieci dotacja Wydział Kultury. Film emitowany w Telewizji Internetowej Równe Szanse.
Seniorzy

Od 10  lat organizujemy Festiwal Domów Pomocy Społecznej w Teatrze Nowym w Łodzi,  dotacja UMŁ Wydział Kultury 2012,2013, 2014 r. Imprezy otrzymywały patronat Prezydenta Miasta Łodzi.
Na scenie występuje średnio 20 placówek, łącznie co rok, około 200 artystów seniorów na scenie. Prezentujemy też pokaz mody modelek 60+.
Prowadzimy cykl warsztatów fotografii dla seniorów oraz warsztaty Pokaz Mody.
Rok 2012 realizowaliśmy dodatkowo – programy aktywizacji zawodowej osób 50+ Nic za Darmo i Kawiarenka Medialna dla osób 45+ dotacja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z Pokazem Mody fundacja wystąpiła  na pierwszych w Łodzi Senioraliach.
2015 rok realizujemy program: Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi i prowadzenie działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych – dotacja Wydziału Zdrowia UMŁ. Pokaz Mody Seniorów na Łódzkie Senioralia 2014, 2015.
Działa grupa wsparcia - plastyczna dla osób 50+ i  warsztaty Pokazu Mody.
Osoby Niepełnosprawne

Od maja 2011 roku w fundacji działa grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych z normą intelektualną  Zielono Mi,
Prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - ostatnia dotacja 2014, 2015  rok, dotowana z UMŁ, dla osób powyżej 15 lat.
Zorganizowaliśmy wycieczkę 2 dniowa dla  50 osób niepełnosprawnych Sandomierz, Kazimierz, Lublin – 2014 r. dotacja MOPS i wigilię dla osób niepełnosprawnych 50 osób  - dofinansowanie 2014 MOPS
Profilaktyka Uzależnień

Od 12  lat realizujemy zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i polityki pro rodzinnej wspierane przez Urząd Miasta Łodzi Programy 3 letnie. Obecnie dotacja do 2015 r.
W fundacji działają grupy:  grupa wsparcia rodziców i dzieci z rodzin zastępczych, grupa wsparcia dla dzieci i rodziców z rodzin z problemem alkoholowym, grupa wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą domową.
Realizowaliśmy:
Program dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią , promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację i sport - zapasy Zostań Mistrzem dotacja UMŁ- Wydział Sportu 2012.
Programy edukacyjne promujące zdrowy styl życia Zanim sięgniesz i Zanim spróbujesz – dotacja UMŁ - Wydział Edukacji 2012 . Wszystkie programy rozliczane w terminie.
Raz w roku, od 10 lat organizujemy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Abstynenckiej. Średnio bierze w nim udział około 12 zespołów z całej Polski – około 30 wykonawców z Białegostoku , Warszawy, Otwocka, Poznania, Radomia , Piły, Łodzi  i inni.
Od 12 lat realizujemy zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i polityki pro rodzinnej wspierane przez Urząd Miasta Łodzi – 12 programów rocznie związanych z terapią osób.
Program 3 letni. 2010-2012.
1) terapia osób uzależnionych od alkoholu
w umowie nr 2/I/MPPIRPA
2) terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
w umowie nr 1/I/MPPN/10
3) terapia osób szkodliwie pijących
w umowie nr 8/II/MPPIRPA/10
4)terapia osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
w umowie nr 4/II/MPPN/10
5) terapii członków rodzin osób z problemem alkoholowym
w umowie nr 14/III/MPPIRPA/10
6) terapia członków rodzin osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
w umowie nr 9/III/MPPN/10
7)terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy
w umowie nr 23/IV/MPPIRPA/10
8) działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych , szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
w umowie nr 12/IV/MPPN/10
9) Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy
w umowie nr 33/VII/MPPIRPA/10
10)Wczesna interwencja –działania konsultacyjno interwencyjne dla osób uzależnionych , szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin.
11) poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
w umowie nr 50/VIII/MPPIRPA/10
12) poradnictwo medyczne, psychologiczn , pedagogiczne, rodzinne prawne, socjalne
w umowie nr 2/GPPP w R/2010
Od 12 lat realizujemy zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i polityki pro rodzinnej wspierane przez Urząd Miasta Łodzi Programy 3 letnie.
Obecnie dotacja do 2015 r.
Działania wspierające dla rodzin używających substancji psychoaktywnych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani kat. IV-MPPN
Poradnictwo specjalistyczne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani kat. V-MPPN
Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich z problemem alkoholowym i ich rodzin w ramach MPPiRPA
Średnio,  rocznie z naszej pomocy korzysta około 500 osób (dotacje UMŁ)
Fundacja od 2002 roku prowadzi pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i uzależnieniami.
Bezdomność
W 2013 r. realizowaliśmy program utworzenia biura Rzecznika Osób Bezdomnych - Bezdomni Nie Bezbronni - dotacja MPIPS. Rzecznik pełni dyżury w fundacji raz w tygodniu. Kontynuujemy program. W naszym budynku w okresie zimowym działa tzw. Poczekalnia - osoby w kryzysowej sytuacji mogą się ogrzać, napić ciepłej herbaty.
W fundacji działa Klub Fotografii Osób bezdomnych. Prace naszych bezdomnych prezentowane były na dwóch ostatnich wystawach na Festiwalu Człowiek  w Zagrożeniu.
Bank Żywności
Od 13  lat współpracujemy z Bankiem Żywności. Raz w miesiącu wydajemy paczki żywnościowe potrzebującym na zasadzie Nic za Darmo. Podopieczni, którzy są zdrowi i sprawni, odpracowują paczki w ramach swoich możliwości np. pomagają sprzątać  fundację, pomagają w opiece przy dzieciach, uczestniczą w zbiórkach żywności.
Imprezy okolicznościowe
Regularnie organizujemy imprezy okolicznościowe: gwiazdka, mikołajki, bal ostatkowy, imprezy integracyjne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Powitanie Szkoły, pikniki plenerowe, Andrzejki,  Dzień bez Przemocy itp.
wystawy fotografii i rysunku oraz mamy za sobą zorganizowanie:
IX edycji Przeglądu Piosenki Abstynenckiej,
wielokrotną współpracę w organizacji Gwiazdki Łódzkiej w Hali Sportowej,
organizację IX  edycji Festiwalu DPS w Teatrze Nowym dotacja UMŁ Wydział Kultury 2014
Przy wydarzeniach masowych, imprezy otrzymywały patronat Prezydenta Miasta Łodzi.
Fundacja od 2002 roku prowadzi pomoc rodzinom dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezrobociem, kryzysem. Średnio rocznie z naszej pomocy korzysta około 500 osób.

ZARZĄD FUNDACJI
Ewelina Gallas,     Marek Sobczyk, Anna Sołtys

RADA FUNDACJI
Tadeusz Gallas,  Róża Gallas,  Tomasz Jóźwik